İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu politikanın amacı; çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, personelimizin vücut ve ruh bütünlüğünün ve sağlığının korunmasını sağlamak üzere gerekli yöntem, yetki ve sorumlulukların tanımlanmasıdır.

POLİTİKANIN  UYGULANMASI

Standart Matbaacılık çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını her şeyin üstünde tutar. Bunu sağlamak için gerekli olan tüm önlemleri alır.  Bölüm Sorumluları kendi sorumluluklarında bulunan alet, makine, araç ve ekipmandan meydana gelebilecek iş kazalarını önlemek için iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak ve artıracak talimatları uygulamaktan sorumludurlar.

Standart Matbaacılık  sağlık hizmetleri, anlaşmalı OSGB kuruluşunun tahsis ettiği doktor tarafından yürütülür.

Standart Matbaa’ da işe girişi yapılan her personel için sağlık kontrolleri yaptırılması ve raporlanması talep edilir. Bu doğrultuda işbaşı yapan her personelin dosyasında, sağlık raporu, göz muayenesi, akciğer grafisi, odyometri raporu sonuçları yer alır. Bunun yanında işe yeni başlayan personelin sürekli ilaç kullanması söz konusu ise bu da dosyasına işlenir.

Çalışan personellerin sağlık problemi yaşaması durumunda şirket doktoruna bildirildikten sonra, gerekli görülmesi halinde çevredeki sağlık kuruluşlarına yönlendirilir.

Tüm personel 2 yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

Mevcut makine, ekipman ve tesisatın bakım ve onarımları ve muayeneleri planlı şekilde gerçekleştirilmekte, böylece herhangi bir kazaya sebebiyet ihtimali en aza indirgenmektedir.

İç ortam aydınlatma ölçümü, Kişisel Solunabilir Toz maruziyeti Ölçümü, Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü, topraklama ölçümleri anlaşmalı çevre ölçüm ve analiz laboratuvarı tarafından yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Prosedürü oluşturulur.

Acil Durum Teçhizatları Kontrol Formu ile teçhizatın güvenliği takip edilir.

İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu oluşturularak Düzeltici Faaliyet Raporları ile takip edilir.

Gerekli Kişisel Koruyucu Malzeme tüm personelle paylaşılır.

Çalışan Temsilcisi seçilir.

Acil durum ekipleri oluşturularak matbaa içinde her birime asılır.

Acil çıkış noktaları ve yangın tüplerinin olduğu acil durum planı hazırlanarak matbaa içinde her birime asılır.

Personelimizi iş sağlığı ve güvenliği alanında en iyi ve en kaliteli şekilde eğiterek, acil durum eğitimleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda yüksek bir bilince ulaşmalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Verilen eğitimler şu başlıklar altında toplanabilir:

Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı

İlkyardım Eğitimi

Hijyen ve Temizlik Eğitimi

Meslek Hastalıkları Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

Bu doğrultuda,

Standart Matbaacılık İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmeyi taahhüt eder.